Przejdź do treści

LPG

Gaz LPG w przemyśle

Zastanawiając się nad wyborem nośnika energii w celach produkcyjnych Klienci rozpatrują główne cechy tego nośnika energii tj ogólną dostępność poza sieciami gazowymi, możliwość magazynowania oraz możliwość zakupu gazu płynnego u konkurencyjnych dostawców.

LPG w gospodarstwie domowym

Domowa instalacja grzewcza zasilana jest przez gaz płynny w fazie lotnej, dlatego bardzo ważne by przed zakupem zwrócić uwagę na temperaturę jego parowania. 
Dostępne na rynku gazowe paliwo grzewcze to w większości mieszanki propanu oraz butanu, które swoje użyteczność grzewczą tracą w temperaturze około 0°C, co w okresie zimowym może okazać się bardzo problematyczne. 
Dodatkowo mieszanki negatywnie wpływają na funkcjonowanie i żywotność samej instalacji grzewczej. Dlatego swoim klientom oferujemy tylko czysty propan, który sprawdzi się nawet w ekstremalnie niskich temperaturach do -43°C, a ponadto jest wysoce kaloryczny, dzięki czemu grzanie jest bardziej wydajne, a twoja instalacja bezpieczna.

Nasz gaz płynny spełnia najwyższe wymagania i normy jakości, co potwierdzają certyfikaty.

Zastosowanie LPG w przemyśle i gospodarstwie domowym

LPG jest powszechnie wykorzystywany zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. 

W przemyśle, LPG stosowany jest jako paliwo do spawania, cięcia czy suszenia, a także jako źródło energii dla maszyn i urządzeń. 

W gospodarstwach domowych, LPG wykorzystywany jest głównie do ogrzewania, gotowania oraz zasilania różnych urządzeń, takich jak grille czy podgrzewacze wody. Dzięki swoim zaletom, LPG stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych źródeł energii.

Opis procesu instalacji systemu LPG

Instalacja systemu LPG w domu wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. 

Proces ten obejmuje montaż zbiornika na gaz, instalację przewodów, regulatora ciśnienia oraz zaworów bezpieczeństwa. 

W przypadku samochodów, konieczne jest również zamontowanie wtryskiwaczy gazu oraz sterownika, który będzie odpowiedzialny za przełączanie między gazem a benzyną. Instalację systemu LPG powinien przeprowadzać wykwalifikowany serwis, który zapewni bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzeń.

Dostępność i dystrybucja gazu LPG

Gaz LPG jest szeroko dostępny na całym świecie, zarówno na stacjach benzynowych, jak i u licznych dystrybutorów tego paliwa. 

W Polsce istnieje wiele stacji benzynowych oferujących LPG, co sprawia, że tankowanie tego paliwa nie stanowi problemu. 

Konkurencyjny jest również rynek firm dowożących gaz do domu czy oferujących sprzedaż gazu płynnego grzewczego wraz z instalacją .
Dystrybucja gazu LPG odbywa się za pomocą cystern samochodowych, kolejowych oraz statków, co pozwala na efektywne zaopatrzenie różnych regionów kraju.

Bezpieczeństwo użytkowania LPG

LPG jest paliwem bezpiecznym, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad i norm. 

Należy pamiętać o regularnych przeglądach instalacji gazowej oraz dbać o stan techniczny urządzeń. 

W przypadku wycieku gazu, ważne jest szybkie wykrycie problemu i podjęcie odpowiednich działań, takich jak wyłączenie źródła gazu, wentylacja pomieszczenia oraz powiadomienie służb ratunkowych. Warto również zainwestować w czujniki gazu, które będą sygnalizować ewentualne zagrożenie.

Zalety korzystania z gazu LPG

Gaz LPG posiada wiele zalet, które przyczyniają się do jego popularności. 
Jeżeli chodzi o LPG mieszankę propanu i butanu służącą do  napędzania silników samochodów to największym atutem jest  
niższa cena w porównaniu z benzyną czy olejem napędowym,

W przypadku gazu LPG do celów grzewczych największą jego zaletą jest możliwość montażu instalacji grzewczej w dowolnym miejscu ,w tym nawet najbardziej  oddalonym od sieci ciepłowniczej czy gazowniczej w tym na trudno dostępnych terenach górskich .
Ogromna zaletą jest również możliwość jego zmagazynowania na sezon grzewczy oraz zakupu po wybranej cenie u konkurujących dostawców . Ta ostatnia cecha dotyczy tylko dwóch ekologicznych źródeł energii tak jak gazu płynnego do celów grzewczych oraz oleju opałowego. 
W przypadku zużywania gazu płynnego do napędzania silników jak i tego do celów grzewczych przyczyniamy się do  redukcji  emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu czy dwutlenek węgla . Jest to więc paliwo w pełni ekologiczne w grupie tradycyjnych nośników energii . 

Gaz lpg właściwości

Zgodnie z polską normą PN-82/C-96000 „gazy węglowodorowe płynne (C3-C4) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są:

Propan, propylen – C3, 
Butan, buteny oraz butadieny – C4,

oraz w mniejszych ilościach:

 • Metan – C1
 • Etan, etylen – C2
 • Petany, peteny i wyższe – C5


W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4): butan techniczny (mieszanina A), propan-butan techniczny (mieszanina B), propan techniczny (mieszanina C).

Gaz płynny jest cięższy od powietrza. W przypadku wycieku zbiera się z zagłębieniach, dlatego też przepisy zabraniają montażu instalacji w miejscach, w których w razie wycieku gaz płynny mógłby się gromadzić.

Propan C3H8

 • Wysoka wartość kaloryczna
 • Temperatura wrzenia: -42 st. C
 • Temperatura zamarzania: -187 st. C
 • Wartość opałowa górna: na kilogram - 13,8 kWh (49,8 MJ)
 • Wartość opałowa dolna: na kilogram - 12,8 kWh (46,1 MJ)
 • Wysokie ciśnienie - większa zdolność odparowywania
 • Łatwy w magazynowaniu na zewnątrz
 • Cięższy od powietrza
   

Propan-Butan C3H8+C4H10

 • Temperatura wrzenia (w zależności od proporcji mieszanki): - 20& st. C (dla mieszanki 30% propanu, 70% butanu)
 • Niższe ciśnienie - niższa zdolność odparowywania
 • Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
 • Cięższy od powietrza
   

Butan C4H10

 • Temperatura wrzenia: -2 st. C
 • Temperatura zamarzania: -140 st. C
 • Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
 • Cięższy od powietrza
   

Gaz płynny definicja

LPG to powszechnie używany  skrót od angielskich słów ,,   liquefield petroleum gas ,, co oznacza w wolnym tłumaczeniu gaz płynny .
Nazwa LPG jest używana zarówno w stosunku do gazu płynnego używanego do napędu samochodów jak i do gazu płynnego używanego do ogrzewania czy gotowania 
W istocie gaz płynny do napędu samochodów  jest mieszaniną węglowodorów, głównie propanu C3H8 i butanu C4H10 , natomiast gaz płynny stosowany do ogrzewania   jest to czysty propan.
Produkt ten  otrzymywany jest z dwóch różnych  źródeł tak jak w wyniku  naturalnych procesów w złożach gazu ziemnego i ropy naftowej  lub  jako jeden z produktów ubocznych w procesie rafinacji ropy naftowej .
W Polsce dominującą metodą pozyskiwania gazów płynnych jest proces przeróbki ropy naftowej w zakładach rafineryjnych. Propan-butan powstaje wówczas podczas procesu zwanego krakingiem oraz w trakcie uwodornienia ropy naftowej. W Ilość pozyskiwanego gazu płynnego w czasie przeróbki ropy naftowej wynosi (masowo) około 2%.

W skali światowej ponad połowa gazu skroplonego jest właśnie pochodzenia naturalnego. Specjaliści branżowi szacują, że w roku 2009 na świecie 53% produktu pozyskano naturalnie a 47% z procesów rafineryjnych. Jeśli chodzi o Europę to wielkości te przedstawiają się inaczej - 63% całości wyprodukowanego gazu pochodziło z procesów rafineryjnych, a tylko 37% pozyskano z wydobycia gazu ziemnego.*